up הצעת ייעול

מדוע לא יבוטל לאלתר משרד מבקר המדינה ?

פירוקו של משרד המבקר -
1. יחסוך את העלות הכרוכה בהכנת דו"חות מבקר המדינה
2. יחסוך את העלות לפינוי הזבל (ר' קריקטורה מצורפת)
3. יסייע במישרין לשיפור איכות הסביבה (פחות זבל...
     ורק לאחר שהמדינה תהיה "נקיה" נציע גם את פירוק המשרד לאיכות הסביבה
)

ר' הקריקטורה היומית בהארץ 15/5/05 ©
מבקר המדינה
קיומו של משרד מבקר המדינה יוצר מראית עין של תקינות
זו הצביעות בהתגלמותה