up מידע בסיסי על עמותות וחל"צ - מלכ"ר

כל עמותה רשומה חייבת להקים את הגופים הבאים:

ועד מנהל - קבוצה של שניים או יותר מחברי העמותה, שתפקידם למנהל את פעילות העמותה. ועד מנהל בעמותה מקביל בתפקידו לדירקטוריון בחברה.

ועדת ביקורת - קבוצה של שניים או יותר מחברי העמותה' שתפקידם לבקר את התנהלות העמותה ולהוציא דו"ח ביקורת לפחות אחת לשנה. עמותה רשאית למנות רואה חשבון במקום ועדת ביקורת. עמותות שמחזור ההכנסות השנתי שלהן עולה על מיליון ש"ח מחויבת במינוי רואה חשבון.

אסיפה כללית - כינוס של כלל חברי העמותה. לפי החוק יש לכנס אסיפה כללית לפחות פעם בשנה. אסיפה כללית מוסמכת לבצע שינויים בתקנון העמותה ולבחור את הוועד ואת ועדת הביקורת. כמו כן, לאסיפה כללית קיימת הסמכות להחליט על פרוק עמותה.

חברה המגדירה עצמה כחברה לתועלת הציבור חייבת להירשם הן אצל רשם החברות והן אצל רשם ההקדשות, השייכים שניהם לרשות התאגידים. מוסדות חברה לתועלת הציבור ימנו אספה כללית של בעלי מניות ודירקטוריון אשר ימונה על ידי האספה הכללית. בסמכות הדירקטוריון למנות מנהל לחברה.

המטרות הציבוריות המותרות:

 1. איכות סביבה, הגנת הסביבה או הכרת הטבע והסביבה;
 2. בריאות או הצלת חיים;
 3. דת, מורשת או הנצחה;
 4. הגנה על בעלי חיים ודאגה לרווחתם;
 5. זכויות אדם;
 6. חינוך, הכשרה מקצועית, תרבות או אמנות;
 7. מדע, מחקר או השכלה גבוהה;
 8. ספורט;
 9. עלייה, קליטה או התיישבות;
 10. צדקה או סעד;
 11. רווחת הקהילה או פעילות קהילתית, חברתית או לאומית;
 12. שלטון החוק, משפט או מנהל ציבורי;
 13. הקמת קרנות או ארגונים לעידוד או לתמיכה בגוף הפועל לאחת או יותר מהמטרות המנויות לעיל.

בחברה לתועלת הציבור יש חשיבות רבה לתפקודה של ועדת הביקורת לה נתן המחוקק חשיבות רבה. במסגרת חוק החברות, ועדת ביקורת של חברה לתועלת הציבור מוסמכת לבדוק לא רק את המצב הפיננסי ואת התנהלות החברה, אלא תפקידה הראשון במעלה של ועדת הביקורת הוא לבדוק כי החברה פועלת באופן תקין אשר תואם את מטרותיה.

כיצד נתרום לתהליך של התהוות וחיפוש דרך
של יחסי המדינה עם חברה אזרחית
המיוצגת על ידי עמותות - ארגוני המגזר השלישי?

חיפוש | אינדקס ארגונים / עמותות

 

Copyleft 2007 - 2011 זכות השימוש בידיכם, דורון טל

אפשר להפיץ דף זה באמצעות דואר אלקטרוני, לשמור במחשב האישי, להוריד משרת אינטרנט ולהציגו בפני קהל, במטרה לשפר את פני החברה שלנו, ברוח המחאה. מותר להשתמש בכל החומרים הכלולים בדף זה להגשמת המטרות שלשמן נועד.