up מידע בסיסי על עמותות ומוסדות מלכ"ר

כל עמותה רשומה חייבת להקים את הגופים הבאים:

ועד מנהל - קבוצה של שניים או יותר מחברי העמותה, שתפקידם למנהל את פעילות העמותה. ועד מנהל בעמותה מקביל בתפקידו לדירקטוריון בחברה.

ועדת ביקורת - קבוצה של שניים או יותר מחברי העמותה' שתפקידם לבקר את התנהלות העמותה ולהוציא דו"ח ביקורת לפחות אחת לשנה. עמותה רשאית למנות רואה חשבון במקום ועדת ביקורת. עמותות שמחזור ההכנסות השנתי שלהן עולה על מיליון ש"ח מחויבת במינוי רואה חשבון.

אסיפה כללית - כינוס של כלל חברי העמותה. לפי החוק יש לכנס אסיפה כללית לפחות פעם בשנה. אסיפה כללית מוסמכת לבצע שינויים בתקנון העמותה ולבחור את הוועד ואת ועדת הביקורת. כמו כן, לאסיפה כללית קיימת הסמכות להחליט על פרוק עמותה.

כיצד נתרום לתהליך של התהוות וחיפוש דרך
של יחסי המדינה עם חברה אזרחית
המיוצגת על ידי עמותות - ארגוני המגזר השלישי?

חיפוש | אינדקס ארגונים / עמותות

 

Copyleft 2007 - 2011 זכויותי ממילא אבודות, דורון טל

אפשר להפיץ דף זה באמצעות דואר אלקטרוני, לשמור במחשב האישי, להוריד משרת אינטרנט ולהציגו בפני קהל, במטרה לשפר את פני החברה שלנו, ברוח המחאה. מותר להשתמש בכל החומרים הכלולים בדף זה להגשמת המטרות שלשמן נועד.